MSX Repository

- MENU -


- SD Snatcher -

Logo- SCREENSHOTS -

ScreenshotScreenshotScreenshot
- GAME VIDEOS -- RELEASE INFORMATION -

Occidental name:
SD Snatcher
Japanese name: SDスナッチャー
Alternate name: Super Deform Snatcher
Platform: MSX2, 64Kb RAM, 128Kb VRAM
Format: 3x 3.5" discs + SCC cart
Genre: RPG
Origin: Original MSX Software

Publisher:
Konami
Code:
RA011
Release year: 1990
Release price: ¥ 9.800 (JPY)
Barcode: T4988602554120

Game credits:
Producer: Yutaka Haruki
Planning: Yoshihiko Ohta
Scenarios: Yoshihiko Ohta / Hideo Kojima
Mechanic Design: Masashi Sakurai / Tomohiro Nishio / Kazutomo Terada
Character Design: Tomiharu Kinoshita / Masashi Sakurai / Chisa Matsuda
Graphic Design: Kayo Yoshimoto / Kazutomo Terada / Tae Yabu / Yoshihiko Ohta
Demo Graphics: Tomiharu Kinoshita / Chisa Matsuda / Shuko Fukui
System Program: Hideo Shiozaki
Game Program: Toshiya Adachi / Hideo Shiozaki / Tomohiro Ishimoto / Isao Akada / Koji Toyohara / Toshinari Oka / Kazuo Iwasaki / Yutaka Haruki
Demo Program: Katsuya Nagae / Yutaka Haruki
Command System: Yutaka Haruki
Command Package:  Toshinari Oka / Tomohiro Ishimoto / Hideo Kojima / Shuko Fukui / Yoshihiko Ohta
Sound Effects: Kazuhiko Uehara
Music Composers: Masahiro Ikariko / Mutsuhiko Izumi / Motoaki Furukawa / Michiru Yamane / Yuuji Takenouchi / Harumi Ueko / Yuko Kurahashi / Tomoya Tomita / Tsuyoshi Sekito / Kazuhiko Uehara
Logo Design: Naoki Satoh
Manual Design: Mari Kinoshita / Masashi Sakurai / Yoshihiko Ohta
Hardware Design: Yusaku Wajiki
Package Model: Mr. Saegusa
Special Thanks: Shadow Moon / Mr. Inoue / Yumiku Hashioka


- BOX SCANS -

Box Front
Front (Full Res)


Box Back
Back (Full Res)


Box Spin
Spin (Full Res)- MANUAL -

Manual Cover
Download (PDF, 300 DPI)- DISCS -
Disc Front
Disk 1 Front (Full Res)

Disc Back
Disk 2 (Full Res)

Disc Back
User Disk (Full Res)
Disc Front
Disk 3 (Full Res)


- CARTRIDGE -

Disc Front
Front (Full Res)

Disc Back
Back (Full Res)


Disc Front
Top (Full Res)


     Scans: Marco Lazzeri
     Info: Marco Lazzeri / Ricardo Bittencourt